วัตถุประสงค์


1. เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาสำนักวิชาอื่นๆ   ในระบบวิทยาการสุขภาพ  รวมถึงการเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

2. เพื่อเป็นแหล่งให้เกิดการสร้างงานวิจัยทั้งทางคลินิกและงานวิจัยประยุกต์       

3. เพื่อรองรับผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ  (Tertiary Care) ในเขตภาคใต้ตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร

เมื่อ 01/03/2558, view [1886]