ศูนย์การแพทย์ฯ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ ทำดีตามพ่อ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก


รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เทเหล้าเผ่าบุหรี่  ทำดีตามพ่อ  เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์อาหารกลางคืน โดยมีส่วนกิจการนักศึกษาเป็นเจ้าภาพและบุคลากรจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมให้บริการตรวจสมรรถภาพปอด ด้วยเครื่อง spirometer พร้อมให้คำปรึกษา แก่นักศึกษาและผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน และมีการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับการดื่มเหล้า   การสูบบุหรี่ และโทษภัยต่างๆ  เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ร่วมงาน

ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ โดยกิจกรรมหลักคือ การเทเหล้าและเผาบุหรี่ พร้อมกับการกล่าวปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ สุรา ยาเสพติด มีเวทีเสวนา  เรื่องบุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา โดยตัวแทนจาก สสจ.นครศรีธรรมราช คุณสุรพล ทรัพย์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ด้วย  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงจากน้องๆนักศึกษา  อาทิ  ละครสั้นเรื่อง 3 ล. ละเลิกเลี่ยง ยาเสพติด โดยชมรม  WMC Walailak Music Club    และดนตรีต้านภัยบุหรี่  ในส่วนของกิจกกรรมช่วงบ่ายสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ร่วมกับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ทำกิจกรรมตรวจสอบคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอดแก่นักศึกษา ณ หอพัก 5 และ 7 ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้  เพื่อให้ตระหนักถึงภัยของการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกิดความตระหนักรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า   เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะแก่นักศึกษาในการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุรา  ยาเสพติดและบุหรี่ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากนักศึกษามวล. เป็นอย่างดี 

ข่าวโดย  ฉมธร ชูช่วยสุวรรณ ประชาสัมพันธ์

เมื่อ 01/06/2560, view [68]